POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH 

www.edu-4-you.com 

Obowiązuje od: 1 Stycznia 2022

 

§1  

Tożsamość administratora danych 

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą Edu4You Centrum Edukacyjne www.edu-4-you.com jest Solidprof Pavlo Shebeniuk, ul. Przyborowskiego 43a, 25-351 Domaszowice, NIP: 9591901460, e-mail: edu4you.szkola@gmail.com.

 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

§2 

Stosowane definicje 

 

 1. W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 2. 2.Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.edu-4-you.com za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość (usługi, sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składać zamówienia  usługi (sklep on-line, formularz rejestracyjny),  umówić się na konsultację i lekcje live (zapisy i rezerwacje online). 

 3. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Solidprof Pavlo Shebeniuk, ul. Przyborowskiego 43a, 25-351 Domaszowice. 

 4. Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.. 

 5. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. 

 

§3  

Cele przetwarzania danych 

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach: wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc. 

 • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, 

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy, chat lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, 

 • marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną, 

 • dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą. Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.  

 2. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.  

 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu. 

§4  

Sposoby pozyskiwania danych 

 

 1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:  

 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie, 

 • wypełnienie formularza rejestracyjnego, 

 • wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online, 

 • podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy, 

 • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności. 

 

§5  

Zakres przetwarzanych danych 

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:  

 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, 

 • złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  

 • wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, 

 • przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko kursanta, adres, adres e-mail, nr telefonu, nr dowodu osobistego 

 

§6 

Okres przetwarzania danych 

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:  

 • przez okres trwania zawartej umowy, 

 • przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 

 • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną, 

 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą. 

 

 

§7  

Odbiorcy danych 

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:   

 • hostingu strony www,  

 • serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc. 

 • prowadzenia obsługi księgowej, 

 • prowadzenia obsługi biurowej, 

 • droppshippingu i obsługi zamówień. 

 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym obsługę płatności online. 

 • Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. 

 

§8  

Prawa osób, których dane dotyczą 

 

 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

 • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, 

 • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,  

 • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny, 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania, 

 • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały, 

 • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem, 

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 • W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

 

 1. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom. 

  2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu,

      które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu. 

POLITYKA COOKIES 

SERWISU I SKLEPU ONLINE 

 

§1  

Stosowane definicje 

 

 1. Cookies - małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

 2. Użytkownik - osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie i Sklepie, tj. przegląda strony Serwisu i Sklepu, składa zamówienie w Sklepie, rejestruje się, zapisuje się na bezpłatny newsletter lub kontaktuje się z właścicielem Sklepu poprzez formularz kontaktowy, 

 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.edu-4-you.com, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów określonych Towarów i Produktów. 

 4. Serwis - serwis dostępny pod adresem www.edu-4-you.com, za pomocą którego Kupujący może skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

 5. Administrator danych osobowych i Sprzedawca - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników serwisu jest Sprzedawca, Solidprof Pavlo Shebeniuk prowadzący działalność pod nazwą Edu4You Centrum edukacyjne, ul. Przyborowskiego 43a, 25-351 Domaszowice, NIP: 9591901460

 6. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

 

 1. Serwis i Sklep używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Sklepu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.  

 3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień. 

 

§3 

Cele cookies. 

 

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 

 • dostosowania zawartości stron Serwisu i Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb), 

 • dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu i Sklepu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła. 

 • Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu i Sklepu.  

 • W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie: 

 • Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym, 

 • Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach, 

 • Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi. 

 

§4 

 

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies. 

 

 1. Klikając ”Zgadzam się/Akceptuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.

 2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron. 

 3. Niektóre pliki cookies - tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i Sklepu.  

 4. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu i Sklepu.

 5. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.  

 6. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). 

 

§5 

 

Postanowienia końcowe. 

 

 1. Serwis i Sklep zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki cookies w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników.

 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i Sklepu.